Car seats

Car seats-FB (Kite Max 13 kg)

Length (cm)71
Width (cm)44
Height (cm)30/58
Weight (kg)3,9

Car seats-FB (Kite Max 13 kg)

Length (cm) 71
Width (cm) 44
Height (cm) 30/58
Weight (kg) 2,9